Ogólne warunki sprzedaży

Co musisz wiedzieć...

Regulamin sprzedaży online

Artykuł 1: Preambuła

Regulamin dotyczy umowy sprzedaż zawieranej pomiędzy firma LUCIMED SA z siedzibą przy Rue le Marais 12a, 4530 Villers le Bouillet - Belgia, zarejestrowaną w Banque Carrefour des Entreprises z numerem 0873.183.112 zwaną dalej "Sprzedawcą", oraz każdą prywatną osoba fizycznaą lub prawna, która chce dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy (www.myluminette.com), zwaną dalej "Nabywcą".

Artykuł 2: Przedmiot

Regulamin sprzedaży określa stosunki umowne pomiędzy sprzedającym a nabywcą , a także warunki mające zastosowanie do każdego zakupu dokonanego za pomocą strony internetowej sprzedającego, niezależnie od tego czy nabywca jest ozobą fizyczną czy prawną. Regulamin sprzedaży jest nadrzędny w stosunku do wszelkich innych ogólnych i szczególnych warunków, kóre nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany tych regulaminu w dowolnym momencie. W takim przypadku, regulamin mający zastosowawnie jest regulaminem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez kupującego.

Artykuł 3: Charakterystyka oferowanych towarów i usług

Produkty i usługi to te, które są dostępne w katalogu opublikowanym na stronie internetowej sprzedawcy. Każdy produkt powinien posiadać opis dołączony przez sprzedawcę. Fotografie w katalogu są tak odpowiednie jak to możliwe, ale nie mogą zagwarantować doskonałego podobieństwoa z oferowanym produktem, zwłaszcza jeśli chodzi o kolory. Produkty i usługi oferowane są w granicach dostępnych zasobów. Jeśli, pomimo wszelkich starań sprzedawcy, całość lub część artykułów są niedostępne, powinien on poinformować nabywcę za pośrednictwem poczty e-mail tak szybko, jak to możliwe i zaoferować mu możliwość wyboru pomiędzy oczekiwaniem na dostawę lub bezpłatnym anulowaniem jego zamówienia. Dostępne artykuły dostarczane są przez przewoźnika lub za pośrednictwem krajoweych usług pocztowych na adres wskazany przez nabywcę.

Artykuł 4: Ceny

Ceny produktów i usług przedstawionych na stronie internetowej podane są w euro lub w walucie kupującego, oraz zawierają wszystkie podatki (VAT i innych obowiązujące podatki). Sprzedajwca zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen w dowolnym momencie. Niemniej jednak, dla potwierdzonego zamówienie obowiązujące będą ceny obowiązujące w momencie jego złożenia. Podane ceny obejmują koszty obsługi zamówień i kosztów dostawy.

Artykuł 5: Obszary geograficzne

Sprzedaż internetowa produktów i usług dostępnych na stronie internetowej sprzedajawcy jest być zarezerwowana dla nabywców mających miejsce zamieszkania w jednym z krajów wymienionych na stronie zakupu.

Artykuł 6: Zamówienia

Nabywca chcący zakupić produkt lub usługę musi:
* w pełni wypełnić formularz identyfikacyjny wszystkimi niezbędnymi danymi (adres rozliczeniowy i dostawy);
* wypełnić formularz zamówienia online, podając wszelkie uwagi do wybranych produktów lub usług;
* potwierdzić jego/jej zamówienie po sprawdzeniu go;
* dokonać wpłaty zgodnie z ustalonymi warunkami. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży, a także uznanie i zrzeczenie się prawa do roszczenia własnych warunków zamówienia lub jakichkolwiek innych warunków.
Wszystkie dostarczone dane i zarejestrowane potwierdzenie są równoważne z potwierdzeniem transakcji. Potwierdzenie jest odpowiednikiem podpisu i akceptacji dokonanej operacji. Sprzedawca prześle potwierdzenie zarejestrowanego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail.

Artykuł 7: Prawo do odstąpienia

KLIENT zobowiązany jest, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić towary na adres :

Zwrotny zakup Luminette
Brain E-Log
Rue de Tubize 141
1440 Braine-le-Château
Belgia

Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli KLIENT zwróci towar przed upływem terminu trzydziestu dni. KLIENT będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

PRODUKT musi być zwrócony zgodnie z instrukcjami SPRZEDAWCY i zawierać w szczególności wszystkie dostarczone akcesoria. KLIENT ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania PRODUKTU. Innymi słowy, KLIENT ma możliwość przetestowania PRODUKTU, ale jego odpowiedzialność może być zaangażowana, jeśli przeprowadzi manipulacje inne niż te konieczne. PRODUKTY są zapakowane zgodnie z obowiązującymi normami transportowymi, aby zagwarantować maksymalną ochronę PRODUKTÓW podczas DOSTAWY. KLIENCI muszą przestrzegać tych samych standardów przy zwrocie PRODUKTÓW. Z tego powodu KLIENT jest proszony o zwrot PRODUKTU, który mu nie odpowiada w oryginalnym opakowaniu i w dobrym stanie, nadającym się do ponownego wprowadzenia na rynek.

Artykuł 8: Warunki płatności

Płatność mogą być dokonywane kartą kredytową (Visa lub Mastercard), kartą debetową, przekazem bankowym lub przez Paypal. Do czasu dokonania całkowitej zapłaty za zamówienie, wszystkie produkty pozostają wyłączną właśnością sprzedawcy.

Artykuł 9: Dostawa

Dostawy są dokonywane na adres wskazany w formularzu zamówienia, który musi znajdować się w ustalonym obszarze geograficznym. Towary są transportowane na ryzyko sprzedawcyo do czasu dostarczenia towaru na adres dostawy wskazany przez nabywcę. od momentu dostawy całe ryzyko spoczywa na nabywcy.

Artykuł 10: Gwarancja

W odniesieniu do nabywców sprzedawca niniejszym gwarantuje zgodność jego produktów i usług, które świadczy, z prawem belgijskim z dnia 1 września 2004 roku w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (art 1649 bis do 1649 octies belgijskiego kodeksu cywilnego ). W przypadku zuważenie niezgodności towaru w ciągu 2 lat od daty dostawy towarów, nabywca musi niezwłocznie powiadomić sprzedawcę w sposób precyzyjny, listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wady zgodności istniejące w chwili dostawy towaru. Usterki lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, takie jak spowodowane przez wodę, utlenianie, upuszczenie lub uderzenie, zaniedbanie i zużycie, nie sąobjęte gwarancją. Podobnie, naprawy dokonywane przez techników nieautoryzowanych przez sprzedawcę będą skutkować unieważnieniem gwarancji. Faktura lub formularz dostaw będzie funkcjonować jako poświadczenie gwarancji i musi być przechowywany przez nabywcę, który musi przedstawić oryginały tych dokumentów.

Artykuł 11: Odpowiedzialność

W procesie sprzedaży internetowej, sprzedawca powinien być związany tylko z obowiązkiem zwrotu środków; nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Internetu, takie jak utrata danych, hacking, wirusy, przerwy w eksploatacji lub innych nieprzewidziane problemy. Ponadto, dane podane na stronie zostały przekazane w dobrej wierze. Linki do stron internetowych producentów i / lub partnerów są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na tych stronach.

Artykuł 12: Własność intelektualna

Wszystkie elementy strony sprzedawcy są i pozostają jego wyłączną własnością intelektualną. Nie zezwala się na powielanie, wykorzystywanie, przekazywanie lub używanie do jakichkolwiek celów, nawet częściowo, jakichkolwiek elementów strony, czy jest to oprogramowanie, materiał dźwiękowy lub wizualny. Wszelkie proste linki lub hiperłącza są zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedawcy.

Artykuł 13: Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe wymagane do przetworzenia zamówienia są zatrzymywane przez sprzedawcę lub jego pracowników i mogą być przekazywane do firm spedycyjnych, z którymi sprzedawca- lub jego dostawcy - jest (są) we współpracy kiedy ujawnienie takich danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Ponadto, użytkownik upoważnia również sprzedawcę do wykorzystywania tych danych do sporządzania statystyk w celu poprawy funkcjonowania jego strony, towarów i usług, które oferuje. Jeżeli zostało to wcześniej uzgodnione z nabywcą, informacje te mogą być również wykorzystywane w celu umożliwienia rozpowszechniania, za pomocą wszelkich środków komunikacji, informacji związanych z działalnością handlową sprzedawcy swoim klientom. Wreszcie, sprzedający może zachować dane osobowe w celu procesowania przyszłych zamówień. Ponadto, sprzedawca zobowiązuje się do nieujawniania posiadanych informacji innym firmom lub spółkom. Dane przechowywane przez sprzedawcę mogą w każdej chwili zostać zamówione i skorygowany na żądanie.

Artykuł 14: Postępowanie sądowe

These conditions of online sale shall be subject to Belgian law. In case of dispute, the courts of the seller's registered office shall have jurisdiction unless mandatory provisions of public order obtain.

Artykuł 15: Dowód

W kontekście ich relacji biznesowych, strony akceptują dowody elektroniczne (np.: e-mail, kopie zapasowe itp.)

Article 16 : Disclaimer

The information included in this web site is NOT a substitute for professional medical advice or medical treatments – nor does Lumined s.a. claim that the beneficial effects generated by its Products will be felt in every case – these beneficial effects depend on a number factors which are not under LUCIMED’s control.

Nasza witryna korzysta z plików cookies, aby ulepszyć twoje doświadczenia przeglądania stron internetowych. Korzystając z naszej strony internetowej zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies.